Please do not refresh the page and wait while we are processing your payment.
This can take a few minutes.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
A- İNCE FİKİRLER Tanıtım Gıda Pazarlama LTD. ŞTİ. ( “Heyworkshop“ olarak anılacaktır)
Ticari Ünvanı           : İNCE FİKİRLER Tanıtım Gıda Pazarlama LTD. ŞTİ. 
Adresi                      : Talatpaşa Bulvarı No:75 D:13 Kat:4
Telefon                    : 0232 461 33 22
Mersis No                :
E-Posta Adresi        : bilgi@incefikirler.com

B- ALICI
Adı – soyadı             :
Adresi                      :
Telefon                    :
E-Posta                    :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, İnce Fikirler (Heyworkshop)’ e ait heyworkshop.com alan adlı internet sitesinden ‘’ Websitesi ’’ elektronik ortamda satın aldığı etkinliğin/hizmetin sunumuyla ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır. ALICI, Heyworkshop’ un her tür iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri satışa konu etkinlikle ilgili bütün ön bilgileri verdiğini kabul etmiş ve hizmeti bu koşullarda satın almış olduğunu kabul ve beyan eder. heyworkshop.com web sitesindeki ön bilgilendirme ve satın alınan hizmet için düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ ÖDEME BİLGİLERİ
3.1.Elektronik ortamda ödemesi yapılıp satın alınmış olan etkinliklere ait biletler ile bahse konu satın alınan etkinliğe dair fatura elektronik ortamda düzenlenerek ALICI tarafından işbu sözleşmede bildirilmiş olan e-posta adreslerine mail yolu gönderilecektir.

3.2.Heyworkshop’ a ait fatura bilgisi aşağıda yer aldığı gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum bilgileri örtüşmek zorundadır.

3.3.Üyelik sırasında verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır. Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan Heyworkshop sorumlu tutulamaz. Heyworkshop, bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir. Faturalandırma işlemleri etkinliğin satın alındığı atölyenin sorumluluğundadır. Heyworkshop'un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER
4.1. Sözleşme tarihi, ALICI’ nın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür.

4.2.Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya Heyworkshop’ un yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.

4.3 Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi sebebiyle yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, Heyworkshop’ da gösterilen workshopların temel nitelikleri, satış fiyatı, etkinlik tarihini ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

5.2. Heyworkshop.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile etkinlik (workshop) bilet alımı yapılabilir.  Her halde, en geç etkinlik tarihini takip eden ilk iş günü içinde herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/Finansman kurumunun satın alınan bilet bedelini Heyworkshop’a ödememesi halinde, Heyworkshop’ un bedel alacağına ilişkin takip dahil diğer tüm akdi, kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

5.3.Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Etkinlik tarihinden önce bilet bedeli Heyworkshop’a ödenmediği takdirde, Heyworkshop tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

5.4. Ödemenin yukarıda açıklanan şekilde gerçekleştirilmesi üzerine, Heyworkshop.com üzerinden satın alınan biletlerin 3. şahıslara devredilemeyeceği veya satışının yapılamaz. ALICI’nın Heyworkshop.com’dan satın aldığı etkinliğe ALICI’ya ait bilet ile katılmak isteyen üçüncü kişilerin etkinliğe kabul edilmemesinden Heyworkshop sorumlu değildir.

5.5 ALICI’nın Heyworkshop.com’ da satın almak istediği etkinliğe ait bilet, ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine mail yoluyla teslim edilir. Alıcının e-posta adresine teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmaz ve bu hususta Heyworkshop.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.6. ALICI, bileti satın aldığı anda bilet bilgilerini kontrol etmekle ve bir sorun gördüğünde, bu durumu gün içinde destek@heyworkshop.com’ a mail yoluyla iletmelidir. Aksi halde, Heyworkshop sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Heyworkshop' un bedelini tamamen tahsil ettiği etkinlik/hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Heyworkshop' un kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

MADDE 6- HEYWORKSHOP’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.Heyworkshop, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırma ve benzeri hatadan Heyworkshop sorumlu tutulamaz. Heyworkshop, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICI’ nın yaşayacağı mağduriyetlerden Heyworkshop sorumlu tutulamaz.

6.3. Heyworkshop, web sitesinde sergilenen etkinliklerin bedelini Sanal POS üzerinden tahsil eder. Etkinliğe ait biletin satın alınabilmesi ve ALICI’ tarafından bildirilen e-posta adresine mail yoluyla gönderilebilmesi için ödemenin tamamının yapılması zorunludur.

6.4. Etkinlik tarihinin değiştirilmesi nedeniyle ALICI’ nın tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde ALICI’nın ödemiş olduğu bilet tutarı ALICI’ ya iade edilebilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.

6.5. Ayrıca, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz.

MADDE 7- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.

7.3. ALICI, Heyworkshop.com internet sitesinden etkinliğe ve diğer konulara ait gerekli tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları, listelerde yanlışlıklar da olabileceğini ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere Heyworkshop web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

7.5. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ürün/hizmet alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi (işbu sözleşmenin damga vergisi dahil) ve sair riskler ALICI' ya aittir.

7.6 ALICI, sistem üzerinden satın almış olduğu biletleri hiçbir şekilde 3. şahıslara devretmeyeceğini veya satmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.7 Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın alınan biletlere dair ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Ancak, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bir takım sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, etkinlik içerik ve programında değişiklik yapma hakkına da sahiptir. ALICI tarafından satın alınan biletin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işleminin ilk 24 saat sonrasında destek@heyworkshop.com'a mail atılarak iptal talebinde bulunulabilir. Biletin iptal edilmesi durumunda geri ödeme aracı ödeme kuruluşu bedeli kesilerek 15 iş günü  sonrasında kişinin beyan ettiği hesaba yapılır. Bilet satışının ilk 24 saat sonrasından itibaren hiçbir şekilde biletler iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

7.8. Etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde, ücret iadesinin söz konusu olabileceği durumlarda, ALICI organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, heyworkshop.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.9. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarını iade edilebilmesi için, ALICI taleplerini destek@heyworkshop.com ’a mail yoluyla iletir. Mail yoluyla olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmaz. Bu durumda, heyworkshop.com sorumlu değildir.

7.10.Etkinlik esnasında uyulması gereken kuralların ihlal edilmesi durumunda Etkinlik Organizatörünün ALICI’yı mekan dışına çıkarma veya mekana almama hakkı bulunduğunu ALICI kabul eder.

7.11. ALICI, heyworkshop’un etkinliğin güvenliği nedeniyle ALICInın kişisel bilgilerini, etkinlik organizatörü ile gizlilik kanununa uygun bir şekilde paylaşabileceğini kabul eder.

7.12. ALICI, aşağıdakiler ile sınırlı olmamak genel anlamda etkinliğin işleyişini, düzenini bozmayacağını, kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

7.13. Etkinlik yerine giriş ve çıkışların Organizatörün belirlediği kurallara göre yapılacağı, etkinliğe geç kalınması veya etkinlikten çıkılması halinde kullanıcıların etkinliğe alınamayabileceği, etkinlik esnasında fotoğraf ve video çekimi Etkinlik Organizatörünün belirlediği kurallara bağlı kalacağını, şahsi eşyaların güvenliği sadece kendi sorumluluğunda olduğunu; Organizatörün ve Heyworkshop’ un sorumluluğunda olmadığını, etkinlik Organizatörü tarafından uygun görülmesi halinde, etkinliğe evcil hayvanların alınabileceğini, etkinlik Organizatörünün izni olmadıkça, etkinliğe dışarıdan yiyecek ve içecek alınamayacağını, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 maddeden ve 4 sayfadan oluşan işbu sözleşme ……..  tarihinde  (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MADDE 9- DİĞER HÜKÜMLER
Etkinlik Organizatörü veya heyworkshop.com etkinlik fiyatları, zamanı ve koşulları ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklıdır.İşbu sözleşme gizlilik beyanı ile birlikte işleme alınmaktadır. ALICI, heyworkshop.com web sayfasın üzerinden etkinlik biletine ilişkin siparişi onayladığı anda, gizlilik beyanını, ön bilgilendirme formunu ve bu sözleşmeyi kabul etmiştir.